Algemene leveringsvoorwaarden:

Verhuurvoorwaarden Reverde handelend onder de naam Reverde.

Contact:
Burgemeester Weertsplantsoen 31, 2071 PA Santpoort-Noord

Algemeen/ verhuur:      info@reverde.nl
Administratie:                 info@reverde.nl

Kamer van Koophandel:
Reverde:                                                      72031115
BTW nummer:                                          NL002203092B15

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken, welke door Reverde, als verhuurder, wordt gesloten en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niettijdige prestatie dient de huurder Reverde derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Reverde door overmacht, te weten elke van de wil van Reverde onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, niet, niet juist of niet tijdig kan leveren, is Reverde daarvoor niet of indien de wederpartij een consument is, ten hoogste tot het bedrag van de huurprijs aansprakelijk.
 3. Het is mogelijk om goederen bij Reverde te huren voor een na de datum van reservering vallende periode. De klant en Reverde sluiten hiervoor dan een overeenkomst waarbij de klant zich verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. De klant dient Reverde ten alle tijden schriftelijk in kennis te stellen indien hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Indien een klant een huurovereenkomst die hij met Reverde heeft gesloten niet laat doorgaan is de klant kosten verschuldigd.
 4. Plaats van levering is op de locatie van Reverde, tenzij uitdrukkelijk bezorging elders werd overeengekomen, in welk geval de huurprijs wordt vermeerderd met de transportkosten. De huurder zal Reverde altijd vrijwaren van alle schade en kosten welke mochten ontstaan als gevolg van het niet of slecht bereikbaar zijn van de locatie.
 5. Terstond na ontvangst dient de huurder de door hem gehuurde zaak of zaken te controleren. Indien deze naar zijn mening gebreken vertonen niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit onverwijld telefonisch te melden bij Reverde. Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reverde is het de huurder verboden om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd aangeleverd demonteren of repareren.
 7. Het gehuurde is geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment dat deze het in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering, bezwaring, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waar door hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan Reverde terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, ongeacht of hem enige schuld treft. Ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moeten droog en afgesloten worden opgeslagen.
 8. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van de huurtermijn niet of niet tijdig terugbezorgt, verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling van Reverde nodig is. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de voormalige huurder een boete verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag. Reverde is gerechtigd na het verstrijken van de huurtermijn het gehuurde bij de huurder retour te halen. Hierbij machtigt de huurder Reverde zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. Reverde is dan niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel welke door huurder of derden, tijdens of in verband met het terughalen van het gehuurde goed wordt geleden. Wanneer zoekgeraakte goederen, waarvan Reverde reeds de nieuwwaarde aan huurder gefactureerd heeft, binnen 48 uur na verstrijken huurovereenkomst retour gebracht worden dient de huurder alsnog de verschuldigde huurprijs te betalen. Indien zoekgeraakte goederen meer dan 48 uur na verstrijken huurovereenkomst retour gebracht worden, behoudt Reverde zich het recht, i.v.m. eventuele reeds nieuw aangeschafte goederen of anders, de goederen niet meer retour te nemen en/of te verrekenen.
 9. Indien het gehuurde niet gesorteerd, niet in de oorspronkelijke verpakking, niet schoon, beschadigd dan wel onvolledig wordt terugbezorgd, of anderszins in een zodanige toestand dat het aanvulling, reparatie of reiniging behoeft, komen de kosten daarvan, alsmede die ter begroting van de daaraan verbonden kosten of van de schade, integraal voor rekening van de huurder.
 10. Offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en voor Reverde niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zonder bezorgkosten tenzij anders op de offerte vermeld.
 11. Betaling dient in beginsel contant of via de website(iDEAL) te geschieden. Reverde is gerechtigheid om een waarborgsom te vragen teneinde daarmee allereerst de kosten welke hiervoor zijn vermeld te verrekenen en vervolgens ook openstaande huurbedragen.
 12. Reverde is niet aansprakelijk voor schade van de huurder, ontstaan door of in verband met het gehuurde. De huurder is jegens Reverde gehouden tot vrijwaring voor aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met het gehuurde.
 13. Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, overlijdt, in staat van faillissement verkeert, surseance aanvraagt, zijn zaken liquideert, of er beslag wordt gelegd op zijn goederen, heeft Reverde het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. De huurder zal daartoe alle medewerking verlenen en machtigt Reverde hierbij om zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Voor schade welke de huurder of derden hierdoor lijden is Reverde niet – of indien de huurder een consument is maximaal tot het bedrag van de huurprijs – aansprakelijk.
 14. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Arrondissementsrechtbank te Maastricht is bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen en vonnis te spreken tenzij de Kantonrechter daartoe bevoegd is.

Login

Lost your password?